Radca Krzysztof Olechno

Kto może złożyć wniosek o upadłość ?

Kiedy złożyć wniosek o upadłość

Podstawą do złożenia wniosku o upadłość jest powstanie stanu niewypłacalności. Dla przedsiębiorców termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości to 30 dni od dnia powstania niewypłacalności. Pisałem o tym więcej w artykule „Upadłość firmy„. Ewentualne konsekwencje za niezłożenie wniosku lub złożenie go po terminie omawiam w artykule „Odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o upadłość„. Z kolei konsumenci nie mają określonego terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Przyjmuje się, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej to przywilej dłużnika, dlatego też nie ma żadnego terminu, w którym musiałby złożyć wniosek.

Kto może złożyć wniosek o upadłość

Zgodnie z Prawem upadłościowym, wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić:

 1. dłużnik lub;
 2. każdy z jego wierzycieli osobistych.

Wniosek mogą zgłosić również:

 1. w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki;
 2. w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami;
 3. w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego – także organ założycielski;
 4. w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – także pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa;
 5. w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów;
 6. w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 7. w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro – organ udzielający pomocy;
 8. w stosunku do dłużnika, wobec którego prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego – zarządca ustanowiony w tym postępowaniu.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej to przedsiębiorca pozostaje odpowiedzialny za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Spółki osobowe 

Do spółek osobowych zaliczamy:

 1. spółkę jawną;
 2. spółkę partnerską;
 3. spółkę komandytową;
 4. spółkę komandytowo-akcyjną.  

W przypadku spółek osobowych obowiązek złożenia wniosku o upadłość spoczywa na każdym ze wspólników odpowiadającym bez ograniczenia za zobowiązania spółki. W spółce jawnej będzie to zatem każdy wspólnik. W spółce partnerskiej – partnerzy. W spółce komandytowej taki obowiązek spoczywa na komplementariusza, ale już nie ma komandytariuszu, który nie może takiego wniosku złożyć. W spółce komandytowo-akcyjnej wniosku nie może złożyć akcjonariusz.

Osoby prawne i ułomne osoby prawne 

Prawo wprowadza też generalną zasadę, że w stosunku do osób prawnych lub tzw. ułomnych osób prawnych, wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

W przypadku członków zarządu (np. spółek/stowarzyszeń/fundacji), na każdym członku zarządu z osobna spoczywa obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Nawet jeżeli w 3 – osobowym zarządzie, wprowadzona została zasada 2 – osobowej reprezentacji spółki, to i tak każdy członek zarządu z osobna ma obowiązek złożyć wniosek o upadłość.

Prokurent 

Obecnie w nauce prawa przyjęło się, że prokurent nie należy do kręgu podmiotów, które mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Prokurent nie ponosi zatem także odpowiedzialności za niezłożenie ww. wniosku.

Spółki w likwidacji 

W przypadku spółek, czy też innych osób prawnych w likwidacji, również likwidatorzy mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Kolejni zarządzający a wniosek o upadłość

Należy pamiętać, że obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie dotyczy tylko i wyłącznie tego zarządzającego, który pełnił swoją funkcję w momencie powstania stanu niewypłacalności. Jeżeli przykładowo w spółce powstał stan niewypłacalności, a zarząd nie złożył wniosku o upadłość i następnie podał się do dymisji, to obowiązek złożenia wniosku o upadłość spoczywa na nowym zarządzie. Obowiązek ogłoszenia upadłości trwa bowiem tak długo, jak w długo w spółce istnieje stan niewypłacalności.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć dłużnik, który stał się niewypłacalny albo jego wierzyciel. Dłużnik nie może złożyć wniosku, jeżeli dalej prowadzi działalność gospodarczą. Natomiast po wykreśleniu działalności z CEIDG, już następnego dnia można złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Jeżeli interesują Cię bieżące treści z zakresu prawa upadłościowego, zapraszam do polubienia profilu Kancelarii na Facebooku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *