Radca Krzysztof Olechno

Lista wierzytelności

lista wierzytelności

Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Lista wierzytelności to jeden z najważniejszych dokumentów w postępowaniu upadłościowym. Określa krąg wierzycieli, którzy uczestniczą w postępowaniu oraz są uprawnieni do zaspokojenia z majątku upadłego. Kiedy trzeba zgłosić swoją wierzytelność do syndyka (i jak to zrobić), pisałem we wpisie „Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”.

Umieszczenie wierzyciela na liście wierzytelności ma bardzo ważne znaczenie. Wierzyciel, któremu prawomocnie odmówiono uwzględnienia na liście wierzytelności przestaje być uczestnikiem postępowania upadłościowego. Oznacza to na przykład, że nie może składać skarg na czynności syndyka, czy też nie są mu doręczane dokumenty wydawane w postępowaniu upadłościowym. Nie może także zasięgać informacji o stanie postępowania upadłościowego, czy też przeglądać akt postępowania.

Uznanie wierzytelności – termin

Syndyk powinien sporządzić listę wierzytelności niezwłocznie po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności, nie później jednak niż w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu do zgłaszania wierzytelności. Termin ten jest jednak instrukcyjny i w praktyce sporządzenie listy wierzytelności może trwać dłużej. W szczególności jeśli zgłoszeń dokonało wielu wierzycieli lub opiewają one na znaczne kwoty.

Uznanie wierzytelności na liście

Syndyk weryfikując zgłoszoną wierzytelność przede wszystkim sprawdza, czy znajduje ona potwierdzenie w księgach rachunkowych, innych dokumentach upadłego lub też we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach. Syndyk wzywa także upadłego do złożenia w zakreślonym terminie oświadczenia, czy uznaje zgłoszoną wierzytelność. Po przeprowadzonej analizie syndyk uznaje wierzytelność na liście lub też odmawia jej uznania.

O możliwości zaskarżenia listy wierzytelności opowiem przy okazji kolejnego wpisu.

Treść listy wierzytelności

Na liście wierzytelności, odnośnie każdego z wierzycieli, syndyk podaje m.in. następujące informacje:

  1. dane identyfikujące wierzyciela (personalia/nazwę firmy, adres, numer PESEL lub KRS);
  2. sumę, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu, i sumę, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem;
  3. kategorię, w jakiej wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  4. informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności;
  5. informację, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku;
  6. informację, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia;
  7. uzasadnienie;
  8. informację o stanie postępowania sądowego, administracyjnego, sądowoadministracyjnego lub postępowania przed sądem polubownym w sprawie zgłoszonej wierzytelności, jej zabezpieczenia lub prawa potrącenia.

Jeżeli syndyk odmawia w całości lub w części uznania wierzytelności, powinien uzasadnić to w osobnej rubryce. Syndyk na liście wskazuje także, jakie było stanowisko upadłego odnośnie złożonej wierzytelności.

Obwieszczenie o złożeniu listy wierzytelności

Syndyk składa listę wierzytelności sędziemu – komisarzowi.  Jak sprawdzić listę wierzytelności ? O złożeniu listy obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („MSiG”). Jest to bardzo istotne dla wierzyciela, gdyż od dnia obwieszczenia w MSiG zaczyna biec termin na zaskarżenie listy wierzytelności. Lista jest także wykładana w sekretariacie sądu, gdzie wierzyciele mogą ją przeglądać. Zapobiegliwy wierzyciel powinien zatem monitorować MSiG, żeby nie stracić terminu na ewentualne zaskarżenie listy wierzytelności.

Wyciąg z listy wierzytelności

Lista wierzytelności jest zatwierdzana postanowieniem przez sędziego – komisarza. Sędzia – komisarz może zatwierdzić listę także częściowo, w zakresie nieobjętym sprzeciwami wierzycieli.

Dla wierzyciela istotne jest to, że po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wierzyciel może wystąpić o wydanie wyciągu z zatwierdzonej przez sędziego – komisarza listy wierzytelności. Taka lista jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu. Ma więc taki sam walor jak prawomocny wyrok sądu. Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności może potem posłużyć w procesie przeciwko członkom zarządu upadłej spółki. Wierzyciel może bowiem dochodzić długów niespłaconych przez spółkę z majątków osobistych członków zarządu, którzy ten dług w imieniu spółki zaciągnęli.

Uznanie długu na zatwierdzonej liście wierzytelności może być także przydatne przy rozliczeniu księgowym niezapłaconego długu wierzyciela.

Lista wierzytelności – podsumowanie

W przypadku ogłoszenia upadłości swojego dłużnika, wierzyciel powinien zgłosić swoją wierzytelność i dopilnować, czy został ujęty przez syndyka na liście wierzytelności. Jeżeli tak się stanie, wierzyciel generalnie może oczekiwać na sporządzenie planu podziału funduszów masy upadłości. Plan ten określi jaką kwotę wierzyciel otrzyma w postępowaniu upadłościowym. Ujęcie na liście wierzytelności zapewnia także wierzycielowi prawa strony w postępowaniu upadłościowym. Wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może zatem brać aktywny udział w postępowaniu upadłościowym (zaskarżać czynności, przeglądać akta sprawy itp.).

Jeżeli interesują Cię bieżące treści z zakresu prawa upadłościowego, zapraszam do polubienia profilu Kancelarii na Facebooku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *