Radca Krzysztof Olechno

Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne stanowi jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii. Zdobyte doświadczenie obejmuje zarówno reprezentowanie interesów podmiotów znajdujących się w restrukturyzacji, jak też wierzycieli restrukturyzowanego dłużnika. Kancelaria analizuje sytuację prawno-finansową Klienta oraz pomaga w doborze odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego, spośród 5 dostępnych obecnie postępowań:

 • uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • postępowania o zatwierdzenie układu;
 • postepowania układowego;
 • przyśpieszonego postępowania układowego;
 • postępowania sanacyjnego.

Wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego stanowi szansę na zawarcie układu z wierzycielami oraz uniknięcie upadłości. W ramach zawartego układu, możliwa jest redukcja zadłużenia lub rozłożenie go na raty. Otwarcie części postępowań restrukturyzacyjnych wstrzymuje również egzekucję komorniczą skierowaną do majątku dłużnika, co daje potrzebny czas, by wdrożyć odpowiednie działania naprawcze.

Kancelaria pomaga także w pozasądowej restrukturyzacji zadłużenia, w szczególności poprzez prowadzenie negocjacji z wierzycielami, w tym z bankami, które udzieliły finansowania.   

Kancelaria doradza również kontrahentom dłużników zagrożonych niewypłacalnością, pomagając m.in. w ustanowieniu zabezpieczeń skutecznych w postępowaniach restrukturyzacyjnych, czy też określając skutki prawne dla zawartych umów po otwarciu restrukturyzacji drugiej strony umowy.

Usługi z zakresu prawa restrukturyzacyjnego obejmują m.in.:

 • analizę sytuacji prawno-finansowej dłużnika;
 • doradztwo w wyborze najkorzystniejszej ścieżki restrukturyzacji;
 • doradztwo prawne, księgowe i rachunkowe przy opracowaniu planu restrukturyzacyjnego;
 • pomoc w sformułowaniu propozycji układowych;
 • sporządzenie wniosku o otwarcie przyśpieszonego postepowania układowego;
 • sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania układowego;
 • sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego;
 • sporządzenie zastrzeżeń oraz sprzeciwu co do nieumieszczenia wierzytelności w spisie;
 • doradztwo w zakresie ustanawiania zabezpieczeń, chroniących przed skutkami niewypłacalności kontrahentów;
 • zaskarżanie orzeczeń wydanych w toku postępowania restrukturyzacyjnego.