Radca Krzysztof Olechno

Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe stanowi jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego związane m.in. ze świadczeniem obsługi prawnej na rzecz warszawskiego biura syndyka masy upadłości, zdobywane przy największych i najbardziej skomplikowanych postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych w Polsce. Obejmuje ono m.in. udział w postępowaniu upadłościowym jednego z wielkopowierzchniowych marketów budowlanych, spółki wykonującej roboty kolejowe, czy też dużej warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej. W ramach obsługi prawnej Kancelaria sporządzała m.in. listę wierzytelności obejmującą ponad 1.500 wierzycieli, czy też prowadziła spory sądowe, w których wartość przedmiotu sporu opiewała na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. 

 

Radca prawny Krzysztof Olechno jest także autorem publikacji naukowych z zakresu Prawa upadłościowego. 

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej organów postępowania upadłościowego (np. syndyków, tymczasowych nadzorców sądowych), obejmującej doradztwo prawne na każdym etapie postepowania upadłościowego.

Kancelaria pomaga także dłużnikom, analizując ich sytuację prawno-finansową oraz doradzając w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Pomoc obejmuje również złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o tzw. „pre-pack”, co umożliwia inwestorowi nabycie całości przedsiębiorstwa upadłego w uproszczony sposób.

 

Kancelaria reprezentuje również wierzycieli, pomagając zabezpieczyć ich prawa w toku postępowania upadłościowego dłużnika. Pomoc na rzecz wierzycieli obejmuje m.in. dokonanie zgłoszenia wierzytelności, zaskarżanie listy wierzytelności, złożenie wniosku o wyłączenie z masy upadłości, czy też kontrolę prawidłowości podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości zabezpieczonej rzeczowo na rzecz wierzyciela.

Kancelaria pomaga członkom zarządu osób prawnych w zakresie odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w wymaganym terminie. Pomoc obejmuje kwestie odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności za niespłacone długi, czy też postępowań w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Kancelaria reprezentuje członków zarządu w postępowaniach o orzeczenie osobistej odpowiedzialności członków zarządu za niespłacone zobowiązania osób prawnych (art. 299 Kodeksu spółek handlowych i art. 116 Ordynacji podatkowej).

Kancelaria doradza kontrahentom dłużników zagrożonych niewypłacalnością, pomagając m.in. w ustanowieniu zabezpieczeń skutecznych w postępowaniu upadłościowym, czy też określając skutki prawne dla zawartych umów po ogłoszeniu upadłości drugiej strony umowy. Świadczone usługi obejmują także doradztwo w zakresie nabywania majątku upadłego od syndyka w toku postępowania upadłościowego.

Zdobyte doświadczenie z zakresu prawa upadłościowego pozwala Kancelarii kompleksowo patrzeć na cały proces upadłości, zarówno z perspektywy syndyka, dłużnika, jak też wierzycieli.

Usługi z zakresu prawa upadłościowego obejmują m.in.:

 • analizę sytuacji prawno-finansowej dłużnika;
 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z tzw. wnioskiem „pre-pack”;
 • obronę przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym przez wierzyciela;
 • pomoc prawną na rzecz dłużnika w procesie upadłości;
 • sporządzenie wniosku o wyłączenie z masy upadłości;
 • dokonanie zgłoszenia wierzytelności;
 • zaskarżanie listy wierzytelności;
 • wnoszenie zarzutów przeciwko planowi podziału;
 • zabezpieczenie interesów wierzyciela w postępowaniu upadłościowym;
 • doradztwo na rzecz członków zarządu w zakresie odpowiedzialności karnej i finansowej za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • pomoc w postępowaniu w zakresie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • pomoc w postępowaniu w zakresie orzeczenia o osobistej odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania osoby prawnej (art. 299 Kodeksu spółek handlowych i art. 116 Ordynacji podatkowej);
 • doradztwo przy transakcjach zakupu majątku od syndyka w toku postępowania upadłościowego.