Radca Krzysztof Olechno

Spory sądowe

Kancelaria reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowania przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentacja dotyczy również postępowań mediacyjnych i ugodowych.

 

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych. Obejmuje ono udział w kilkuset postępowaniach sądowych, a także zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, jak też Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi i sądami administracyjnymi na terenie całej Polski. Kancelaria reprezentowała klientów w sporach, w których wartość przedmiotu sporu opiewała na kilkadziesiąt milionów złotych.

Ewentualne wytoczenie sprawy sądowej każdorazowo poprzedzone jest analizą przekazanej dokumentacji oraz rozpoznaniem potrzeb i oczekiwań Klienta. Pozwala to zaprojektować i obrać najkorzystniejszą strategię procesową.  

 

Kancelaria analizuje także ewentualne koszty prowadzenia sporu, czas jego trwania oraz wpływ sporu na sytuację osobistą/finansową Klienta. Tam gdzie jest to pożądane i korzystne, Kancelaria wspiera Klienta w osiągnięciu i zawarciu ugody.

Pomoc prawna obejmuje również windykację przedsądową (np. wezwanie do zapłaty) i sądową (powództwo o zapłatę), a także pomoc prawną w procesie windykacji komorniczej.

Usługi z zakresu prawa procesowego obejmują m.in.:

  • analizę szans dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;
  • wsparcie w negocjacjach z drugą stroną sporu;
  • sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń i innych pism procesowych;
  • reprezentację przed sądami i organami państwowymi, a także w postępowaniach ugodowych i mediacyjnych;
  • windykację należności.