Radca Krzysztof Olechno

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Olechno z siedzibą w Warszawie (00-029) przy ul. Nowy Świat 33 lok. 13, NIP: 5423131232 („Kancelaria” lub „Administrator”).

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy:

1. wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2. jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług;

3. jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;

4. jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, ustalanie konfliktów interesów, w celach archiwalnych i statystycznych.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonywania umów z Kancelarią lub w celu prowadzenia z Państwem korespondencji.

 

Odbiorcy danych osobowych

Kancelaria chroni dane osobowe i przekazuje je wyłącznie w przypadkach przewidzianych prawem podmiotom uprawnionym do ich otrzymania (np. organom wymiaru sprawiedliwości, organom państwowym i samorządowym itp.). Dane przekazywane są także dostawcom lub podwykonawcom usług (usług IT, poczty elektronicznej, usług księgowych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie; kancelariom prawnym itd.), wyłącznie pod warunkiem istnienia umów powierzenia przetwarzania danych.

Dostęp do danych mogą mieć również pracownicy i współpracownicy, którzy otrzymali odpowiednie upoważnienia przetwarzania danych oraz zobowiązali się pisemnie do zachowania poufności i tajemnicy zawodowej.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe są przechowywane:

a) w celu wykonania umowy / umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;

b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź skutecznego wniesienia sprzeciwu;

c) w celu wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Kancelaria zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili mogą Państwo zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Kancelaria nie stosuje procesu automatyzacji podejmowanych decyzji w zakresie danych osobowych.

 

Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu prawo:

1. dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych;

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO;

3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Kontakt z Administratorem:

– telefon: 537 805 340;

– e-mail: biuro@kancelariaolechno.pl.