Radca Krzysztof Olechno

Syndyk a komornik

Syndyk a egzekucja komornicza

Czym się różni syndyk od komornika

Komornik występuje w postępowaniu egzekucyjnym. Prowadzi przymusową egzekucję orzeczeń sądowych na wniosek wierzyciela. Po odzyskaniu należnej kwoty, kończy swoje działanie. Syndyk z kolei ustanawiany jest w postępowaniu upadłościowym firmy lub osoby fizycznej (konsumenta). Jego rola polega na przeprowadzeniu postępowania upadłościowego od początku do końca. Syndyk zarządza całym majątkiem upadłego. Rola syndyka jest dużo szersza, niż rola komornika. Podstawowe różnienie wygląda zatem następująco:

  1. postępowanie egzekucyjne – komornik;
  2. postępowanie upadłościowe – syndyk.

Syndyk a zajęcie komornicze

Złożenie wniosku o upadłość nie ma wpływu na postępowania komornicze. Komornik w dalszym ciągu prowadzi egzekucję. Wpływ na prowadzone postępowania egzekucyjne ma dopiero wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Z dniem ogłoszenia upadłości, postępowania egzekucyjne dotyczące masy upadłości, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Postępowania te ulegają umorzeniu z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Sumy, uzyskane przez komornika w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego, z wyjątkiem zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

W przypadku firm, po zakończeniu upadłości dochodzi do ich wykreślenia z rejestru. Dłużnik zatem „znika”. Z tego powodu niemożliwe jest prowadzenie jakiejkolwiek egzekucji wobec nieistniejącej firmy. Natomiast po skutecznym przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej, istnieje zakaz wszczynania egzekucji dotyczących zobowiązań, które objęte były postępowaniem upadłościowym. Konsument staje się zatem wolny od długów, czego konsekwencją jest zakaz wszczynania postępowania komorniczego co do „starych” długów.

Po ogłoszeniu upadłości wszystkich komorników, którzy prowadzili egzekucję, zastępuje jeden syndyk. Postępowania egzekucyjne najpierw ulegają zawieszeniu, a potem umorzeniu. W trakcie trwania postępowania upadłościowego nie można wszczynać nowych postępowań egzekucyjnych. Po zakończeniu postępowania upadłościowego osoby fizycznej, nie można wszczynać egzekucji, co do długów umorzonych na skutek upadłości.

Kto ma pierwszeństwo syndyk czy komornik

Z dniem ogłoszenia upadłości to syndyk ma pierwszeństwo w prowadzeniu działań dotyczących majątku upadłego dłużnika. Wynika to m.in. z faktu, że syndyk ma za zadanie równomiernie zaspokoić wszystkich wierzycieli, natomiast komornik prowadzi egzekucję tylko na rzecz wierzyciela, który złożył wniosek. Po ogłoszeniu upadłości komornicy muszą wstrzymać się ze swoimi działaniami, a uzyskane i nieprzekazane wierzycielom kwoty, przekazać syndykowi.

Czy syndyk zabiera wynagrodzenie

Syndyk, tak jak komornik, dokonuje zajęcia wynagrodzenia. Zajęcia następuje do maksymalnych kwot określonych w przepisach prawa. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat tego, jaka kwota wolna jest od zajęcia, a ile może zająć syndyk w postępowaniu upadłościowym, polecam lekturę artykułu „Syndyk a wypłata wynagrodzenia„. Opisałem tam również możliwość złożenia wniosku o zwiększenie kwoty wolnej od zajęcia w postępowaniu upadłościowym.

Wszczęcie egzekucji po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Po ogłoszeniu upadłości obowiązuje zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych. Postępowanie upadłościowe jest bowiem jedynym postępowaniem, jakie może być prowadzone z majątku upadłego. Po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego, z wyjątkiem zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Co lepsze komornik czy upadłość

Największa różnica w przypadku działania komornika lub syndyka dotyczy upadłości konsumenckiej. Należy pamiętać, że celem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika jest jedynie zaspokojenie wierzyciela. Komornik dokonuje zatem zajęcia majątku tak długo, aż wierzyciel nie zostanie w całości spłacony. W międzyczasie rosną odsetki oraz koszty komornicze. W przypadku małych spłat, często nie pokrywają one nawet odsetek oraz kosztów, a główny dług pozostaje w niezmienionej wysokości. Tak prowadzona egzekucja komornicza teoretycznie może trwać w nieskończoność. Postępowanie egzekucyjne generuje zatem ciągle duże dodatkowe koszty.

Z kolei postępowanie upadłościowe prowadzone przez syndyka, oprócz spłaty wierzycieli ma także na celu umorzenie długów konsumenta. Oznacza to, że syndyk sprzedaje cały majątek upadłego, następnie sąd ustala plan spłaty wierzycieli, a po jego wykonaniu dochodzi do umorzenia długów. Postępowanie upadłościowe kończy więc spiralę zadłużenia. Umorzeniu podlega dług główny, odsetki i wszystkie koszty poboczne. Plusem upadłości konsumenckiej jest także to, że z dniem ogłoszenia upadłości przestają narastać odsetki od zadłużenia. Długi nie spłacone po sprzedaży majątku upadłego i wykonaniu planu spłaty przestają istnieć. Przy czym do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej dłużnik nie musi posiadać żadnego majątku. Pisałem o tym w artykule „Upadłość konsumencka bez majątku„.

Innym plusem upadłości konsumenckiej jest to, że jeżeli dojdzie do sprzedaży mieszkania upadłego, możliwe jest wydzielenie upadłemu kwoty niezbędnej do wynajmu mieszkania zastępczego. Więcej o tym pisałem w artykule „Upadłość konsumencka a mieszkanie„.

Z punktu widzenia dłużnika, którego długi są tak duże, że nie ma już możliwości ich spłacenia, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest upadłość konsumencka. Postępowanie komornicze będzie prowadzić jedynie do powiększania długu o koszty egzekucji, natomiast upadłość konsumencka daje możliwość umorzenia długów.

Jeżeli interesują Cię bieżące treści z zakresu prawa upadłościowego, zapraszam do polubienia profilu Kancelarii na Facebooku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *