Radca Krzysztof Olechno

Upadłość konsumencka 2022 krok po kroku

upadlosc-konsumencka-etapy-postepowania

Etapy upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka pozwala uzyskać umorzenie długów i rozpocząć nowe życie z czystą kartą. Poniżej znajdziesz krótki opis tego jak wygląda cała procedura upadłości konsumenckiej, począwszy od przygotowań do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a skończywszy na prawomocnym umorzeniu długów.

Krok 1

 

Analiza sytuacji prawno-finansowej zadłużonego 

Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości należy ustalić, czy powstał stan niewypłacalności. Należy też opowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest spłacenie długów bez występowania o upadłość. Jeżeli na pierwsze pytanie odpowiadamy tak, a na drugie nie, to można wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Na tym etapie należy przeanalizować sytuację majątkową zadłużonego, związane z nią dokumenty oraz ocenić prawne skutki ogłoszenia upadłości dla zadłużonego, jego rodziny, a także osób trzecich (np. poręczycieli). Niekiedy powyższa ocena może prowadzić do przyjęcia, że nie należy występować o upadłość albo też poczekać ze złożeniem wniosku. O tym kto może złożyć wniosek o upadłość przeczytasz więcej w artykule „Kto może złożyć wniosek o upadłość ?”

Krok 2

 

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 

Przygotowanie wniosku o upadłość bywa czasochłonne. Należy wybrać właściwy sąd, prawidłowo wypełnić wniosek pod kątem formalnym oraz załączyć niezbędne dokumenty. Należy pamiętać, że pominięcie któregoś z wierzycieli we wniosku będzie skutkować tym, że długi tego wierzyciela nie zostaną umorzone. Należy też pamiętać, by we wniosku podać pełne i aktualne dane, aby nie narazić się na umorzenie postępowania upadłościowego, co będzie równoznaczne z odmową oddłużenia.

Krok 3

 

Ogłoszenie upadłości i wyznaczenie syndyka 

Jeżeli zadłużony spełnia przesłanki do ogłoszenia upadłości i wniosek został prawidłowo wypełniony, sąd ogłasza upadłość. Jednocześnie wyznacza syndyka oraz wzywa wierzycieli do składania zgłoszeń wierzytelności. Wydanie postanowienie o ogłoszeniu upadłości otwiera postępowanie upadłościowe. Należy jednak pamiętać, że ogłoszenie upadłości nie oznacza automatycznie uzyskania oddłużenia.

Krok 4

 

Sprzedaż majątku przez syndyka 

Syndyk obejmuje zarząd nad majątkiem upadłego. Dokonuje sprzedaży majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Syndyk dokonuje także zajęcia wynagrodzenia ponad kwoty wolne od egzekucji. Uzyskane środki przeznacza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz na zaspokojenie wierzycieli.

Krok 5

 

Projekt planu spłaty 

Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli wraz z uzasadnieniem. Syndyk w projekcie planu spłaty proponuje konkretny okres spłaty oraz wysokość miesięcznej raty (np. 300 zł miesięcznie przez 36 miesięcy). Syndyk może także zaproponować:

  1. umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty (jeżeli upadłego nie stać na jakiekolwiek spłaty);
  2. warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty (jeżeli upadłego nie stać na spłaty, ale sytuacja ta może się zmienić w ciągu najbliższych 5 lat);
  3. odmowę ustalenia planu spłaty (jeżeli upadły doprowadził do upadłości w sposób celowy albo umorzono jego długi w upadłości w okresie ostatnich 10 lat).

Krok 6

 

Decyzja sądu w sprawie planu spłaty

Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie planu spłaty wierzycieli złożonego przez syndyka. Sąd może zatwierdzić propozycje syndyka albo je zmienić (zmniejszyć lub zwiększyć wysokość lub ilość rat). Na postanowienie Sądu w przedmiocie planu spłaty przysługuje zażalenie.

Od postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje skarga kasacyjna.

Wiele osób zadaje sobie pytanie do kiedy działa syndyk. Syndyk wykonuje swoją funkcję do czasu uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty. Po uprawomocnieniu się tego postanowienia syndyk kończy swoją działalność.

Krok 7

 

Wykonanie planu spłaty wierzycieli

Następnym krokiem jest wykonanie planu spłaty przez upadłego. Upadły musi dokonywać comiesięcznych spłat na rzecz wierzycieli. Musi także składać coroczne sprawozdanie ze swojej sytuacji. Więcej o obowiązkach w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli przeczytasz w artykule „Obowiązki upadłego w upadłości konsumenckiej”.

Krok 8

 

Stwierdzenie wykonania planu spłaty i umorzenie zobowiązań

Samo wykonanie planu spłaty nie jest wystarczające dla uzyskania umorzenia długów. Konieczne jest jeszcze stwierdzenie przez Sąd, że do wykonania planu spłaty doszło. Sąd w jednym postanowieniu stwierdza wykonanie planu spłaty oraz umorzenie długów upadłego. Na postanowienie można wnieść zażalenie. Uprawomocnienie się tego postanowienia oznacza ostateczne pozbycie się długów i kończy całą ścieżkę postępowania upadłościowego. Upadły od tej chwili posiada tzw. czystą kartę.

Jeżeli interesują Cię bieżące treści z zakresu upadłości konsumenckiej, zapraszam do polubienia profilu Kancelarii na Facebooku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *