Radca Krzysztof Olechno

Wykonanie planu spłaty wierzycieli

plan spłaty wierzycieli

Plan spłaty wierzycieli

Ustalenie i wykonanie planu spłaty wierzycieli, to w upadłości konsumenckiej najczęstsze rozwiązanie prowadzące do uzyskania oddłużenia. Sąd ustala wysokość rat oraz okres, przez który upadły musi je regulować. O planie spłaty wierzycieli pisałem w artykule Plan spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka – umorzenie długów

Sprzedaż majątku przez syndyka i ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli formalnie kończy postępowanie upadłościowe konsumenta. Z chwilą uprawomocnienia się planu spłaty wygasa funkcja syndyka, a upadły odzyskuje prawo dysponowania swoim majątkiem, w tym uzyskiwanym wynagrodzeniem.

Nie oznacza to jeszcze jednak uzyskania oddłużenia. Oddłużenie następuje dopiero po wykonaniu planu spłaty wierzycieli oraz wydaniu przez sąd postanowienia stwierdzającego wykonanie planu spłaty.

Na postanowienie to przysługuje prawo wniesienia zażalenia (również wierzycielom upadłego). Jeżeli zażalenie nie zostanie wniesione lub zostanie oddalone, postanowienie sądu uprawomocnia się. Z prawnego punktu widzenia dopiero wtedy następuje uzyskanie oddłużenia.

Wykonywanie planu spłaty – ograniczenia

W okresie wykonywania planu spłaty upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty. Mówiąc prościej, upadły nie może robić niczego, na skutek czego nie mógłby regulować rat określonych w planie spłaty wierzycieli.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. konieczność zaciągnięcia pożyczki na leczenie), upadły może wnioskować do sądu o wyrażenie zgody na daną czynność. Możliwe jest także zatwierdzenie czynności przez sąd po jej dokonaniu.

Wykonywanie planu spłaty – sprawozdanie

W okresie wykonywania planu spłaty upadły jest zobowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy. W sprawozdaniu upadły wykazuje:

  1. osiągnięte przychody;
  2. spłacone kwoty;
  3. nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

Nie ma urzędowego formularza sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli. Sprawozdanie to powinno spełniać takie same wymogi jak każde pismo kierowane do sądu. Należy pamiętać, by zawierało wymienione wyżej elementy, a także załączona do niego została kopia rocznego zeznania podatkowego.

Uchylenie planu spłaty wierzycieli

Ustalenie planu spłaty nie gwarantuje uzyskania oddłużenia. Ustalony plan spłaty może zostać uchylony.

Pierwszą możliwą przyczyną uchylenia planu spłaty jest niewykonywanie obowiązków określonych w planie spłaty. Sąd może uchylić plan spłaty z urzędu lub na wniosek wierzyciela. Wcześniej sąd powinien wysłuchać upadłego oraz wierzycieli objętych planem spłaty.

W przedmiocie uchylenia planu spłaty sąd orzeka na rozprawie. Wierzycieli o terminie rozprawy zawiadamia się poprzez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Pomimo uchybień w realizacji planu spłaty, sąd go nie uchyli, jeżeli uchybienia są nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Uchylenie planu spłaty może nastąpić również, gdy upadły:

  1. nie wykonuje obowiązków określonych w planie spłaty;
  2. nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty;
  3. w sprawozdaniu zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe;
  4. dokonał czynności prawnej, która mogła pogorszyć jego zdolność do wykonywania planu spłaty, bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została później zatwierdzona przez sąd;
  5. ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

W razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

Wykonanie planu spłaty wierzycieli – podsumowanie

Prawomocne ustalenie planu spłaty, pomimo, że pociąga za sobą wygaśnięcie funkcji syndyka i zakończenie postępowania upadłościowego, nie powoduje jeszcze oddłużenia upadłego. Te następuje dopiero po wykonaniu planu spłaty. Upadły musi także pamiętać o obowiązkach i ograniczeniach nałożonych na niego w okresie wykonywania planu spłaty. Nieznaczące i epizodyczne naruszenia planu spłaty nie powinny jednak stanowić podstawy do jego uchylenia.

Jeżeli interesują Cię bieżące treści z zakresu prawa upadłościowego, zapraszam do polubienia profilu Kancelarii na Facebooku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *